ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Print
There are no translations available.

Του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Καταστατικών Ταμειακών Συστημάτων Λιανικών Πωλήσεων

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια

Ι. Συνιστάται για αόριστο χρόνο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων Λιανικών Πωλήσεων»με το διακριτικό γνώρισμα ‘’Σ.Ε.Κ.Τ.’’ και με έδρα στην Αθήνα.

ΙΙ. Για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την ίδρυση και  εγκατάσταση παραρτημάτων, γραφείων και Υπηρεσιών του Συνδέσμου σε άλλες, εκτός της έδρας του, πόλεις της Ελλάδας.

Σκοποί του Συνδέσμου-Μέσα επίτευξης αυτών

Ι. Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών αυτού και γενικότερα του κλάδου των Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων Λιανικών Πωλήσεων από νομικής, οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής άποψης.

ΙΙ. Ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου, ενδεικτικά αναφερόμενοι παρακάτω είναι:

α) Να προάγει , ενθαρρύνει, αναπτύσσει, συντονίζει και προστατεύει τα οποιασδήποτε φύσης συμφέροντα των μελών του αλλά και των επιχειρήσεων του κλάδου γενικότερα που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τους  την εισαγωγή, κατασκευή και διακίνηση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τα Ταμειακά Συστήματα Λιανικών Πωλήσεων.

β) Να αποτελεί χώρο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικό και διαπραγματευτικό όργανο των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την καλύτερη προβολή των αιτημάτων τους και την επίτευξη των στόχων τους.

γ) Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και /ή των υπηρεσιών των μελών του και του κλάδου.

δ) Να προασπίζει και κατοχυρώνει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των προϊόντων των μελών του.

ε) Να προστατεύει το καταναλωτικό κοινό των προϊόντων ή /και υπηρεσιών των μελών του από πλευράς ποιότητος και αξιοπιστίας            των παρεχομένων υπηρεσιών και πωλούμενων προϊόντων, εκδίδοντας και σχετικά πιστοποιητικά, εάν κρίνεται απαραίτητο.

στ) Να μεριμνά για την ορθή τήρηση των Νόμων και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων  και εγκυκλίων εις ότι αφορά τις                       Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και τα Φορολογικά Συστήματα Λιανικών Πωλήσεων.

ζ) Να εκπροσωπεί τα μέλη του ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής δημόσιας ή ιδιωτικής, καθώς και στα διάφορα συλλογικά             όργανα.

η) Να διαπραγματεύεται και συνεννοείται μετά των δημοσίων αρχών προκειμένου να αναζητούνται  και να εξευρίσκονται λύσεις επί             των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

θ) Να ιδρύει και λειτουργεί σεμινάρια προς επιμόρφωση στελεχών των μελών του και του κλάδου.

ι) Γενικότερα δε, να μπορεί να προβαίνει σε  οποιαδήποτε εκδήλωση και ενέργεια που μπορεί να συντελέσει στην σύσφιξη των σχέσεων        των μελών του Συνδέσμου και του κλάδου και στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του.

ΙΙΙ. Τους αναφερόμενους στις προηγούμενες παραγράφους σκοπούς του ο Σύνδεσμος θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο. Στα μέσα αυτά περιλαμβάνεται  ακόμα και η άσκηση αγωγής  ή παρέμβασης ενώπιον των Δικαστηρίων υπέρ μέλους του ή μελών του προς την αναγνώριση δικαιωμάτων ή ικανοποίηση αξιώσεων τους, όπου αυτό είναι δικονομικά επιτρεπτό και εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του κλάδου.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη διοίκηση του Συνδέσμου ή στη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΙΙ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε κάθε Δημόσια, Δικαστική ή Εκκλησιαστική Αρχή και σε κάθε  άλλο Νομικό Πρόσωπο, προΐσταται και διευθύνει την συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου  και υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε έγγραφο εισπράξεως ή πληρωμής. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό, θα ορίζει με σχετική απόφασή του.

ΙΙΙ. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  και την τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται. Τα υπογράφει μαζί με τον προεδρευσάντα κατά τη συνεδρίαση και κατόπιν τα κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας, τον οποίο αναπληρώνει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τούτο ορίζει με απόφασή του.  

ΙV. O Ειδικός γραμματέας αποτελεί τον τακτικό σύνδεσμο μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γραμματείας του Συνδέσμου, της οποίας εποπτεύει τις τρέχουσες δραστηριότητες. Τηρεί επίσης τα αρχεία του Συνδέσμου.

V. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει τα βιβλία και Στοιχεία και τους λογαριασμούς του Συνδέσμου και ενεργεί τις τρέχουσες οικονομικές συναλλαγές με την σύμπραξη του Προέδρου. Τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

VI. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί:

α) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων ( Ταμείο)

β) Μπλοκ Διπλότυπο Αποδείξεων Πληρωμής

γ) Μπλοκ Διπλότυπων Αποδείξεων Εισπράξεως

δ) Βιβλίο Πάγιων Στοιχείων

ε) Ο Ταμίας τηρεί επίσης στο όνομα του Συνδέσμου λογαριασμό σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα ή σε άλλο Ίδρυμα που         τυχόν ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στον οποίο καταθέτει κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τις 200.000δρχ. 

στ) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα και τούτου κωλυομένου ή απόντος από τον           Αντιπρόεδρο.

VII. Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας για τις ταμειακές συναλλαγές του Συνδέσμου δύναται από κοινού να εξουσιοδοτούν και άλλα πρόσωπα μέλη ή μη μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου.

VIII. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται αρμοδιότητες ή να ανατίθενται καθήκοντα και σε τρίτους μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ΄ όσον είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες του Συνδέσμου.